Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina za posledné 3 roky preinvestovalo viac ako 1,5 milióna eur na realizáciu viacerých zelených opatrení

Realizáciou viacerých zelených opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy

Vďaka financiám z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu sa mestu podarilo zrekonštruovať aj park v Trnovom a vysadiť líniovú zeleň.

PARK SV. JURAJA V TRNOVOM

V centre mestskej časti Trnové vznikol zaujímavý rekreačno-relaxačný biopark. Pri revitalizačných prácach z územia parku zmizli pôvodné porasty z náletových drevín.

Územie bioparku bolo riešené v troch základných častiach, a to voľné lúčne priestranstvo, mokraď s prirodzenou vegetáciou a menšia lúčna plocha. Vo vstupnej časti parku pribudli mlatové chodníky, móla s menšou mokraďou a parkový trávnik. Biopark v Trnovom doplnila nová výsadba a pribudla drobná architektúra.

V centrálnej časti parku je vybudovaný spevnený štrkový trávnik, ktorý má zvýšenú odolnosť voči zašľapávaniu. Územie parku sa nachádza v tesnej blízkosti unikátneho dreveného Kostola sv. Juraja, ktorý vďaka revitalizácii získal dôstojné okolie.

Cena: 153 162,01 eura

Realizácia: 2017 – 2022

VÝSADBA LÍNIOVEJ ZELENE

V Žiline pribudlo spolu 638 nových stromov. Použité druhy drevín sú odolné voči klimatickým zmenám a škodcom. Význam výsadby nových stromov do urbanizovaného priestoru je dôležitý z environmentálneho, zdravotno-sociálneho aj ekonomického aspektu.

Stredne rastúci ihličnatý alebo listnatý strom vysadený v mestskom prostredí a ponechaný po dobu desať rokov znižuje skleníkové plyny, spotrebu energie, eróziu vrchnej pôdy, zároveň zlepšuje kvalitu vzduchu či vody a poskytuje stanovište voľne žijúcim živočíchom. Stromy poskytujú prirodzený tieň, tvoria vizuálnu i zvukovú bariéru a skrášľujú mesto.

Cena: 321 280,70 eura

Realizácia: 2020 – 2023

Foto: Mesto Žilina

Podobné príspevky