Foto: pixabay.com

Na 21. marca pripadá Svetový deň lesov. V roku 2012 tak rozhodlo Valné zhromaždenie OSN

V roku 2012 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň lesov (International Day of Forests – IDF). Tento deň je určený na oslavu a zvyšovanie povedomia o význame všetkých typov lesných ekosystémov.

Každý rok sú v rámci tohto dňa krajiny vyzývané, aby na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni organizovali aktivity, ako sú napríklad kampane na výsadbu stromov a vyvíjali úsilie smerujúce k ochrane lesov.

Lesy poskytujú bohaté ekosystémové služby a sú zdrojom živobytia pre približne 2,5 miliardy ľudí na celom svete. Svojimi funkciami prispievajú k zvyšovaniu našej životnej úrovne. Zabezpečujú nám čistý vzduch a vodu, potraviny, palivo, liečivá a sú zdrojom príjímov.

Pobyt v prírode pomáha posilňovať náš imunitný systém, znižuje krvný tlak, znižuje stres a zlepšuje náladu. Ak sú lesy zdravé a správne spravované, majú výrazny vplyv na zdravie našej planéty tým, že zmierňujú dopad klimatickej zmeny, chránia biodiverzitu a zvyšujú odolnosť voči prírodným katastrofám.

Lesy pokrývajú 31 % všetkej pôdy a sú najväčším suchozemským pohlcovačom uhlíka, ktorý každoročne absorbuje približne dve miliardy ton CO2. Celosvetovo pochádza z lesov 76 miliónov ton potravinárskych výrobkov, z ktorých 95 % je rastlinného pôvodu. Mnohé lieky, na ktoré sa spoliehame, pochádzajú z lesov. Rastlinné lieky predstavujú 25 % liečiv používaných v rozvinutých krajinách a až 80 % liečiv v rozvojových krajinách.

Odhaduje sa, že 75 % dostupnej sladkej vody na svete pochádza z lesných povodí a 80 % všetkých suchozemských druhov je závislých od lesných ekosystémov. Ak sú lesy zdravé, môžu pôsobiť ako nárazníkové zóny pri silných búrkach a ďalších prírodných katastrofách.

Ak chceme zdravú budúcnosť pre ľudí a našu planétu, je nevyhnutné zvrátiť trend úbytku lesov a zastaviť odlesňovanie. Preto je témou tohtoročného Medzinárodného dňa lesov 21. marca 2023 „Lesy a zdravie“. Od krokov, ktoré dnes podnikneme závisí osud svetových lesov a zdravie budúcich generácií.

Téma 2023 – LESY A ZDRAVIE

Tohtoročná téma znie Lesy a zdravie. Lesy či už priamo alebo nepriamo poskytujú dôležité zdravotné výhody nám všetkým – nielen ľuďom, ktorých život je spojený s lesnými ekosystémami, ale aj tým, ktorí žijú mimo nich, vrátane mestského obyvateľstva. V posledných rokoch sa výrazne oceňuje význam lesov pre potravinovú bezpečnosť a výživu. Ich úlohe v oblasti ľudského zdravia sa však venuje menej pozornosti.

Výživa a zdravie spolu úzko súvisia: Zdravá výživa sa nedá dosiahnuť bez dobrého zdravia a naopak. Preto je potrebné zaoberať sa oboma témami súčasne a v praxi ich spájať. Lesy poskytujú aj širokú škálu výhod pre ľudské zdravie a blahobyt, ktoré presahujú rámec prínosov všeobecne spájaných s potravinovou bezpečnosťou a výživou. Zdraviu prospešné funkcie lesov sú výsledkom viacerých a vzájomne sa posilňujúcich procesov.


Pre mnohé komunity žijúce v blízkosti lesov, v rozvojových aj rozvinutých krajinách, sú lesy zdrojom potravy. Poskytujú jedlé produkty, ako sú plody, listy, či huby, ako aj obrovské množstvo liečivých rastlín, ktoré prispievajú k zdravej výžive. Sú zásobárňou sladkej vody, slúžia ako ochrana pred povodňami, majú vplyv na úrodnosť pôdy, regulujú mikroklímu a prispievajú k zvyšovaniu biodiverzity. K zlepšeniu zdravia však prispievajú aj u obyvateľstva, ktoré žije v mestských oblastiach.

Celková úloha lesov pre ochranu zdravia musí byť chápaná v širšom kontexte, aby zahŕňala nielen liečbu diagnostikovaných chorôb, ale aj spôsoby udržiavania zdravia a pohody a prevencie chorôb. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej ústave definuje zdravie ako „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby „, čo zdôrazňuje význam liečebnej funkcie lesov pri ochrane zdravia.  

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo vydala publikáciu Forests for human health and well-being – https://www.fao.org/3/cb1468en/cb1468en.pdf

Táto publikácia ponúka príležitosť nahliadnuť na súvislosti medzi lesnými ekosystémami, výživou a zdravím v rôznych kontextoch (najmä vo vidieckom a mestskom prostredí) a prezentuje príklady osvedčených postupov a návrhov. V závere sa uvádza súbor globálnych odporúčaní určených tvorcom politík, ktoré majú slúžiť ako zdroj inšpirácie pre ďalšiu podporu medzisektorových prístupov pri tvorbe projektov, programov, najmä v oblasti lesného hospodárstva, potravinovej bezpečnosti, výživy a zdravia.  

Neregulované odlesňovanie, lesné požiare, suchá, škodcovia a niekoľko ďalších faktorov predstavujú pre lesy vážnu hrozbu. Ak sa nebudú dať kontrolovať, ovplyvnia nielen klímu, ale budú brániť aj prosperite a blahobytu súčasných a budúcich generácií.

Zvyšovanie povedomia o tom, že lesy sú nevyhnutné pre blaho všetkých ľudí a vytváranie prostredia, v ktorom môžu ľudia využívať funkcie lesov, môže pomôcť zmeniť vzťah k týmto ekosystémom , najmä dnes, v rýchlo sa urbanizujúcom svete.

Foto: pixabay.com

Podobné príspevky