Ústav na výkon väzby v Žiline. Foto: Zbor väzenskej a justičnej stráže SR

Zbor väzenskej a justičnej stráže spúšťa projekt videonávštev

Zbor väzenskej a justičnej stráže prichádza s novými opatreniami na zmiernenie dopadu ochranných nariadení, v rámci ktorých boli zrušené nárokové návštevy väznených osôb a nahrádza ich videonávštevami.

Zbor väzenskej a justičnej stráže prijal s prepuknutím epidémie koronavírusu viaceré osobitné protiepidemické opatrenia, ktoré nadväzujú na prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu, Hlavného hygienika SR, Vlády SR, ale aj zo záverov krízového štábu Ministerstva spravodlivosti SR a majú okrem iného zabezpečiť aj ochranu väznených osôb. Medzi tieto opatrenia patrilo napríklad aj zrušenie nárokových návštev väznených osôb. Avšak, na základe zlepšujúcej sa situácie a s cieľom čiastočne eliminovať negatívny dopad zrušenia týchto návštev, zbor už v minulosti prijal viaceré kompenzačné opatrenia. V rámci nich boli poskytnuté každej väznenej osobe voľné minúty na telefonovanie v hodnote 2 eur a zároveň zrušenie podmienky uhradenia pohľadávok a výživného pri nákupe kreditu na telefonovanie.

Projekt videonávštev kompenzuje dočasné zrušenie nárokových návštev

S cieľom zmiernenia dopadov obmedzení sociálnych kontaktov počas mimoriadnej situácie (obmedzenie práva prijať návštevu) sa vedenie zboru, so súhlasom a podporou ministerky spravodlivosti SR, rozhodlo už zrealizované kompenzačné opatrenia doplniť o projekt videonávštev, ktorý by mal zabezpečiť spojenie väznených osôb s ich blízkymi. Na realizáciu videonávštev nemá väznená osoba právny nárok.

Videonávštevy sú určené pre všetky väznené osoby v čase, ktorý stanoví riaditeľ ústavu, prípadne ním určený príslušník. O videonávštevu môže väznená osoba požiadať minimálne raz za mesiac v trvaní 20 minút. Mladiství a odsúdení umiestnení v otvorenom oddelení výkonu trestu majú nárok na videonávštevu raz týždenne rovnako v trvaní 20 minút. Ak väznená osoba možnosť videonávštevy nevyužije, resp. sa nezrealizuje z dôvodov prekážky na strane blízkej osoby alebo sa nezrealizuje v plnom časovom rozsahu, nevzniká väznenej osobe nárok na prenos tejto videonávštevy do ďalšieho mesiaca.

Videonávšteva sa uskutoční cez komunikačný program Skype, pričom väznená osoba môže viesť párový videohovor len s jedným Skype kontaktom. Tejto osobe bude poskytnuté Skype konto ústavu, na ktoré schválená blízka osoba musí zavolať v čase na to dopredu dohodnutom a vyhradenom. V prípade, že sa blízka osoba oneskorí a zavolá s časovým omeškaním, na rozhovor s väznenou osobou bude môcť využiť len zostávajúci čas z dopredu určeného časového rozmedzia zaznamenaného v harmonograme videonávštev.

Pri realizácii videonávštevy je potrebné, aby blízka osoba (Skype kontakt), s ktorou bude väznená osoba komunikovať, mala v PC, smartphone alebo tablete nainštalovaný program Skype s vytvoreným Skype kontom s pripojením na internet. Zbor väzenskej a justičnej stráže nezodpovedá za kvalitu prenosu obrazu a zvuku. V prípade technických problémov sa návšteva neuskutoční alebo sa uskutoční v inom termíne.

Skype kontaktom väznenej osoby môže byť:

a)akákoľvek osoba – v prípade obvineného,

b)blízka osoba alebo iná osoba povolená riaditeľom ústavu – v prípade odsúdeného,

c)osoba, s ktorou súhlasí orgán činný v trestnom konaní alebo súd – v prípade

-obvineného v kolúznej väzbe,

-osoby v predbežnej väzbe, vydávacej väzbe a väzbe na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia,

-odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o uložení obmedzení

Väznené osoby musia priložiť žiadosť o videonávštevu

Skôr než väznená osoba bude môcť prijať videonávštevu, musí predložiť žiadosť o jej realizáciu na predpísanom tlačive určenému príslušníkovi, ktorý následne určí termín a čas realizácie videonávštevy a pridelí Skype konto ústavu. Takto vyplnenú pozvánku na videonávštevu následne väznená osoba zašle poštou osobe (Skype kontaktu), s ktorou sa chce takýmto spôsobom skontaktovať.

Pozvánku k videonávšteve obvineného v kolúznej väzbe, osoby v predbežnej väzbe, vydávacej väzbe a väzbe na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia a odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o uložení obmedzení zašle ústav príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu so žiadosťou, aby po vyznačení svojho stanoviska (kladného alebo záporného) pozvánku vrátil do ústavu. V prípade, ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd s videonávštevou súhlasí, tak si ústav vyhotoví fotokópiu pozvánky s udeleným súhlasom a originál odošle poštou Skype kontaktu.

Počas videonávštevy príslušník zboru určený riaditeľom ústavu bude vykonávať dohľad alebo dozor nad dodržiavaním určených pravidiel videonávštevy, o ktorých budú účastníci hovoru vopred poučení. V prípade porušenia týchto pravidiel ktoroukoľvek z osôb bude videonávšteva okamžite ukončená, väznenej osobe sa ďalšie videonávštevy nemusia povoliť a môže byť voči väznenej osobe vyvodená disciplinárna zodpovednosť.

Väznenej osobe izolovanej pri prijímaní do výkonu väzby alebo výkonu trestu alebo v ich priebehu z dôvodu protiepidemických opatrení sa určí termín videonávštevy až po ukončení izolácie.

!! Počas realizácie projektu videonávštev sa za realizáciu videonávštevy neplatí !!

Kedy začíname s realizáciou videonávštev?

Dnešným dňom sme spustili medzi väznenými osobami informačnú kampaň o realizácii videonávštev. To znamená, že hneď po informovaní si môžu väznené osoby podať žiadosť na predpísanom tlačive o jej realizáciu. Vzhľadom na samotný proces od podania žiadosti až po uskutočnenie videonávštevy predpokladáme, že s uskutočnením prvých videonávštev začneme už koncom tohto týždňa.

V rámci jednej videonávštevy môže byť na strane Skype kontaktu prítomných najviac 5 osôb; uvedené sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 15 rokov.

Podobné príspevky