Kontaktný formulár
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Správa
Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi Ing. Milan Macek, B.S.Timravy 948/5, 010 08 Žilina potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, (ďalej aj „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, tieto údaje poskytujem Ing. Milan Macek, B.S.Timravy 948/5, 010 08 Žilina, ako prevádzkovateľovi. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľujem na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných informačných služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem na dobu od jeho udelenia do poskytnutia reakcie prevádzkovateľom na požiadavku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára. Týmto beriem na vedomie, že Osobné údaje budú poskytované nasledovným príjemcom: Ing. Milan Macek, B.S.Timravy 948/5, 010 08 Žilina. Týmto tiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc: (i) právo požadovať od Ing. Milan Macek, B.S.Timravy 948/5, 010 08 Žilina prístup k Osobným údajom, (ii) právo na opravu Osobných údajov, (iii) právo na vymazanie Osobných údajov; (iv) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (v) právo namietať spracúvanie Osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť Osobných údajov, a taktiež (vii) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to napríklad týmito spôsobmi: prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 948 159 530; prostredníctvom e-mailu: info@moja-zilina.sk; alebo aj poštou na adrese sídla prevádzkovateľa Ing. Milan Macek, B.S.Timravy 948/5, 010 08 Žilina. Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.