Foto: pixabay.com/

Mesto Žilina uskutoční tento týždeň zápis detí do materských škôl

Po roku opäť prichádza obdobie, kedy sa mnohí rodičia rozhodujú, do ktorej materskej školy umiestnia svoje deti. Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina bude 𝗼𝗱 𝟭𝟰. 𝗱𝗼 𝟭𝟲. mája 2024.

Presné podmienky prijatia sa zákonní zástupcovia detí dozvedia na webových stránkach a budovách materských škôl. Samospráva už teraz eviduje zvýšený záujem zo strany rodičov.

Samospráva eviduje zvýšený záujem o materské školy, preto zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. „Týka sa to detí, ktoré k 31. augustu tohto roka dovŕšia vek päť rokov.

Zákonný zástupca je povinný takéto dieťa do materskej školy prihlásiť,“ vysvetľuje Monika Pastieriková, vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Žiline. Prednostne prijaté budú aj deti, ktoré z dôvodu nedosiahnutia školskej spôsobilosti pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ako aj deti, ktoré k 31. augustu 2024 dovŕšia vek 4 roky a uplatnia si právo na prijatie do materskej školy.

Prednostné právo na prijatie majú aj deti s trvalým pobytom v spádovej oblasti materskej školy a tiež deti s trvalým pobytom v Žiline. Ďalšie podmienky prijatia zverejnia materské školy na svojich webových stránkach a budovách najneskôr 13. apríla.

Zapísať dieťa do materskej školy je možné prostredníctvom podania písomnej žiadosti, ktorá obsahuje jeho osobné údaje a potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, vrátane údaja o povinnom očkovaní.

Zákonný zástupca si ju môže stiahnuť aj na oficiálnej webovej stránke konkrétnej materskej školy. Žiadosť je možné podať osobne, zaslaním poštou či kuriérom, prípadne emailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu. Ak má materská škola zverejnenú elektronickú prihlášku, rodič ju môže podať aj elektronickým spôsobom. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy zašle riaditeľka zariadenia zákonným zástupcom do 30. júna 2024. „V súčasnosti navštevuje materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 2 395 detí, z toho 808 predškolákov,“ informuje Monika Pastieriková.

Bližšie informácie o zápise detí do materských škôl poskytnú aj pracovníci odboru školstva, mládeže a športu na telefónnom čísle 041/7063415.

Podobné príspevky