Foto: pixabay.com

Žilina má schválený príspevok na zabezpečenie opatrovateľskej služby vo výške viac ako 582-tisíc eur. Zabezpečí sa tým starostlivosť o klientov v domácom prostredí

Mesto Žilina získalo finančný príspevok na zabezpečenie opatrovateľskej služby. V tomto roku tak bude mať k dispozícii prostriedky vo výške viac ako 582-tisíc eur, ktoré zabezpečia klientom starostlivosť v domácom prostredí. 

Žilinská samospráva požiadala o príspevok na hodinu opatrovateľskej služby vo výške 7,93 eur na refundáciu výdavkov za obdobie od januára 2024 do decembra 2025. Vďaka tomu bude mať radnica k dispozícii maximálne finančné prostriedky vo výške 582 950,16 eur. Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ chce overiť mechanizmus poskytovania príspevku na starostlivosť a prispieť k systémovému riešeniu v oblasti financovania sociálnych služieb.

Opatrovateľskú službu zabezpečuje mesto pre obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Veľkou výhodou pre klienta aj jeho rodinu je, že sa vykonáva v prirodzenom prostredí jeho domácnosti, čo mu poskytuje väčšiu dôstojnosť a nezávislosť. Vďaka tomu môže zotrvať doma čo najdlhší možný čas, nedochádza k tlaku na pobytové sociálne služby a rodinní príslušníci klienta si môžu lepšie zosúladiť pracovné povinnosti a rodinný život.

Mesto Žilina sa v období od roku 2021 do februára 2023 zapojilo do projektu Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina. Prostredníctvom neho financovala mzdové náklady pre 49 opatrovateliek, ktoré predstavovali výšku viac ako 313-tisíc eur.

Podobné príspevky