Foto: Mesto Ružomberok

V Ružomberku v roku 2023 poklesol počet opatrovateliek pri základných sociálnych aktivitách a starostlivosti o domácnosť

Mesto Ružomberok poskytovalo k 31. decembru minulého roka opatrovateľskú službu pre 98 klientov. Pri základných sociálnych aktivitách i starostlivosti o domácnosť im pomáhalo 73 opatrovateliek, ktoré na tento účel zamestnáva samospráva. V porovnaní s rokom 2022 eviduje mesto pokles o deväť opatrovateliek a 32 klientov. Informovala o tom vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva na Mestskom úrade v Ružomberku Janka Martonová, ktorá vyhodnotenie opatrovateľskej služby v roku 2023 predniesla na aprílovom mestskom zastupiteľstve.

Ružomberské opatrovateľky odpracovali v minulom roku viac ako 104-tisíc hodín pri svojich klientoch, priemerný počet poskytnutých hodín v mesiaci bol viac ako 8 600 hodín. Jedna hodina opatrovateľskej služby, na základe skutočne vynaložených výdavkov z rozpočtu mesta a po odpočítaní príjmov z úhrady od klientov a príjmu z realizácie národného projektu, stála v roku 2023 v meste Ružomberok len 5,79 eur. Klienti, ktorí využívali opatrovateľskú službu, si ju uhrádzali podľa aktuálnej výšky príjmu. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta bola určená výška úhrady za službu v rozpätí 1,20 do 1,70 eur za hodinu.

„Valorizácia dôchodkov v júli 2023 spôsobila nárast prijímateľov práve v najvyššej kategórii úhrady. 1,70 eur platí 82 prijímateľov, úhradu 1,50 eur 14 prijímateľov a úhradu 1,20 eur len dvaja prijímatelia. Napriek poklesu počtu opatrovaných klientov sa príjem z úhrady za opatrovateľskú službu neznížil, ale oproti roku 2022 zvýšil o viac ako 3,5-tisíc eur,“ vysvetlila Janka Martonová.

Od roku 2021 bolo mesto Ružomberok zapojené do Národného projektu s názvom Podpora opatrovateľskej služby II., prostredníctvom ktorého financovalo mzdové náklady na 30 opatrovateliek vo výške 680 eur na jednu osobu. Projekt bol ukončený v júni minulého roka, pričom príjem z jeho realizácie bol 122 400 eur.

„V minulom roku sme sa zapojili do Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Príspevok na jednu opatrovateľku už bol vo výške 750 eur mesačne, čím mesto získalo so spätnou refundáciou od 1. júla 2023 finančný príspevok v celkovej výške 112 467 eur, ktorý bol vyplatený ešte v decembri minulého roka,“ informovala Janka Martonová.

Mesto Ružomberok poskytuje v zmysle zákona opatrovateľskú službu občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, pričom stupeň jeho odkázanosti je najmenej II. Opatrovateľskú službu vykonávajú opatrovateľky alebo opatrovatelia, ktorí sú zamestnancami mesta a spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre túto prácu.

Podobné príspevky