Foto: Mesto Ružomberok

V Ružomberku bude popri mestskej akciovej spoločnosti Kultúrny dom A. Hlinku (KDAH) fungovať súčasne aj príspevková organizácia Kultúrny dom Andreja Hlinku

Jej úlohou bude zabezpečovať verejnoprospešné činnosti zamerané na uchovanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta Ružomberok a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Rozhodli o tom poslanci ružomberského mestského zastupiteľstva na aprílovom zasadnutí, keď schválili zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie KDAH a primátora mesta poverili, aby v tejto súvislosti zabezpečil všetky ekonomicko-právne, rozpočtové a prevádzkové úkony.

„Poslaním príspevkovej organizácie bude najmä vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné a tvorivé kultúrne aktivity pre občanov mesta i jeho návštevníkov. Navrhnutý model prinesie väčšie možnosti zabezpečenie rozvoja kultúry v Ružomberku aj prostredníctvom externých finančných zdrojov,“ povedal primátor mesta Ľubomír Kubáň, ktorý návrh zmien zastupiteľstvu predložil.

Spresnil, že zmeny sa dejú po dôkladnej ekonomickej a právnej analýze a na základe odporúčania predstavenstva spoločnosti KD AH, a.s. i riaditeľa spoločnosti. Rozpočet príspevkovej organizácie bude podľa návrhu zahŕňať aj príspevok z rozpočtu mesta, prostriedky prijaté od iných subjektov, účelovo určené peňažné dary a prostriedky vlastných finančných fondov. Umožniť by to malo KDAH do budúcna účinnejšie využívať výhody komerčného prostredia. Podľa platnej legislatívy totiž môže príspevková organizácia vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavných aktivít, ak plní úlohy určené zriaďovateľom.

Výsledkom hospodárenia spoločnosti KDAH, a. s. od jej vzniku v roku 1996 je kontinuálne účtovná strata. Výnosy z bežnej hospodárskej činnosti nepokrývajú prevádzkové náklady spoločnosti a to aj z dôvodu predmetu činnosti – spoločnosť zabezpečuje v mnohých oblastiach viac spoločenskú ako podnikateľskú funkciu, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Na získavanie externých finančných prostriedkov bolo v roku 1999 pri KDAH založené občianske združenie Pro Culture, ktoré však nevyvíja systematickú činnosť..

Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako polovicu výrobných nákladov je krytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Hlavným cieľom fungovania príspevkovej organizácie je však plnenie úloh zriaďovateľa vymedzené v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie.

Podobné príspevky