Ilustračná fotka. Mestský úrad v Žiline. Foto: Mesto Žilina

V Žiline sa začínajú vydávať hlasovacie preukazy k prezidentským voľbám

Žilinská samospráva začína od stredy 7. februára 2024 vydávať hlasovacie preukazy k nadchádzajúcim prezidentským voľbám. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v deň volieb v akejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Prezidentské voľby sa budú konať v sobotu 23. marca 2024, prípadné druhé kolo je naplánované na sobotu 6. apríla 2024. V prípade, že volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Žilina, nebude môcť voliť vo volebnom okrsku v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Žilinčania budú môcť o hlasovací preukaz k voľbe prezidenta Slovenskej republiky požiadať viacerými spôsobmi, a to buď osobne, listom, elektronicky, prípadne prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Osobne je možné o hlasovací preukaz možné požiadať priamo v klientskom centre Mestského úradu v Žiline na Námestí obetí komunizmu a to do 22. marca 2024 pre prvé kolo a do 5. apríla 2024 pre druhé kolo. V prípade, že volič požiada o vydanie preukazu elektronicky, musí tak urobiť prostredníctvom emailu na adresu hlasovacipreukaz@zilina.sk. Elektronická žiadosť musí byť doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, teda do 4. marca pre prvé kolo a do 14. marca pre druhé kolo. Rovnaké termíny platia aj pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu písomnou formou. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Na obálku treba uviesť „Žiadosť o hlasovací preukaz“.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu aj prostredníctvom splnomocnenca, najneskôr však v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (do 22. marca 2024 pre prvé kolo, do 5. apríla 2024 pre druhé kolo). O hlasovacie preukazy pre obe kolá prezidentských volieb je možné požiadať aj jednou žiadosťou, musí to v nej byť však zreteľne uvedené. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti podľa miesta svojho trvalého pobytu, avšak iba s hlasovacím preukazom. Všetky dôležité informácie o možnostiach podávania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu nájde verejnosť na webovej stránke mesta Žilina alebo na linku: https://zilina.sk/agenda/vydavanie-hlasovacieho-preukazu/   

V ostatných parlamentných voľbách, ktoré sa konali minulý rok v septembri, vydalo mesto Žilina 2 764 hlasovacích preukazov. Žilinčania budú v nadchádzajúcich prezidentských voľbách voliť v 79 volebných okrskoch. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 23. marca 2024 o 7.00 hod.  a uzatvoria sa o 22.00 hod.

Vydávanie hlasovacieho preukazu

Forma agendyObčan
SekciaOdbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
LehotyV zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

Hlasovací preukaz

Občan Slovenskej republiky môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávňuje zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska. Ak máte trvalý pobyt na území mesta Žilina a v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaní, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz sa vydáva a možno sa prostredníctvom neho zúčastniť v nasledovných voľbách:

 • voľby do Národnej rady SR
 • voľby do Európskeho parlamentu
 • voľby prezidenta SR
 • ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta
 • referendum (neplatí pre miestne referendum podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Hlasovací preukaz sa nevydáva a nemožno na sa prostredníctvom neho zúčastniť v nasledovných voľbách:

 • voľby do orgánov samosprávnych krajov
 • voľby do orgánov samosprávy obcí
 • miestne referendum vyhlásené podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podmienky a spôsob požiadania o hlasovací preukaz:

 • osobne v čase úradných hodín obce/mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
 • v listinnej forme, žiadosť musí byť doručená na adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
 • elektronicky prostredníctvom e-mailu, žiadosť musí byť doručená na elektronickú adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
 • elektronicky prostredníctvom elektronického formuláru vyplneného najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.

(V prípade podania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom elektronického formulára sú všetky potrebné údaje predvyplnené)

Žiadosť možno podať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný deň pred konaním volieb. Na žiadosti je potrebné uviesť splnomocnenú osobu s uvedením jej mena, priezviska a čísla občianskeho preukazu, podpis na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie preukazu svojím podpisom.

Vydávanie hlasovacieho preukazu upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Elektronický formulár

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

 Stiahnuť

Spätná väzba k elektronickému formuláru

 Stiahnuť

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu – FO

 Stiahnuť

Legislatíva

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Stiahnuť

Podobné príspevky