Ilustračná fotka. Mestský úrad v Žiline. Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina zverejnilo pracovnú ponuku – referent verejného obstarávania

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania – referent verejného obstarávania

Predpokladaný termín nástupu:  marec 2024

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • prax v aktívnom výkone v oblasti verejného obstarávania,
 • znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosť zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • výhodou je zápis v zozname registrovaných osôb alebo odborných garantov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • vysoké pracovné nasadenie, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, lojálnosť, flexibilita, schopnosť koncepčného riešenia problémov
 • schopnosť práce v záťažových situáciách,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • kooperácia na tvorbe a aktualizácii plánu verejného obstarávania
 • samostatná a komplexná realizácia procesov verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác, formou zákazky s nízkou hodnotou v zmysle platnej legislatívy,
 • komplexná realizácia procesov verejného obstarávania prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému, vrátane príslušných súhrnných správ
 • zabezpečenie komunikácie s uchádzačmi v procese verejného obstarávania,
 • vedenie agendy a evidencie realizovaných verejných obstarávaní
 • zabezpečenie archivácie dokumentácie oddelenia verejného obstarávania v súlade s príslušnou legislatívou,

 Čo ponúkame:

 • 1 240 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 426 €/ mesiac brutto.),
 • 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania     mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v elektronickej forme alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 18.02.2024 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

 K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Podobné príspevky