Ilustračná fotka. Budova VUC ŽSK, Foto: ŽSK

Žilinský samosprávny kraj zaujal stanovisko k mimoriadnemu zasadnutiu Rady Národného parku Malá Fatra

Žilinský samosprávny kraj odmieta medializované vyjadrenia o svojej úmyselnej neúčasti na mimoriadnom zasadnutí Rady Národného parku Malá Fatra k zonácii, ktoré sa uskutočnilo tento pondelok 18.12.2023 vo Varíne.

Rokovanie nebolo zvolané v súlade so schváleným rokovacím poriadkom, ale náhle, na základe žiadosti 12 členov rady z celkového počtu 21, v priebehu štyroch pracovných dní. Delegovaná zástupkyňa kraja sa z dôvodu iných neodkladných pracovných povinností zasadnutia rady už nemohla zúčastniť, o čom riadne písomne informovala. Zároveň v zmysle riadne schváleného rokovacieho poriadku, ktorý požaduje stanovenie až troch termínov rokovania na výber, aby sa zabezpečila čo najširšia účasť členov rady, požiadala o vytýčenie náhradného termínu, ale nebolo jej vyhovené.

Ani tvrdenie, že Žilinský samosprávny kraj nejaví záujem o vypočutie stanovísk neštátnych vlastníkov sa nezakladá na pravde. Naopak, kraj dlhodobo aktívne podporuje dialóg medzi neštátnymi vlastníkmi a správou národného parku. V nedávnej minulosti moderoval už viacero ich vzájomných stretnutí, a inicioval aj verejné prerokovanie návrhu zonácie za účasti zástupcu Ministerstva životného prostredia SR. Kraj v záujme vecnej diskusie vyzýva na dodržiavanie komunikačnej stratégie dohodnutej na prerokovaní zonácie v máji 2022, kde sa všetci zúčastnení zaviazali vyhýbať sa vzájomným útokom vo verejnom priestore.

Žilinský kraj verí, že vzniknutá situácia sa vysvetlí na najbližšom zasadnutí rady. Naďalej bude pomáhať viesť konštruktívnu diskusiu na pôde rady národného parku, ale aj mimo nej medzi dotknutými aktérmi z územia.

Opis fotky nie je k dispozícii.

Všetky reakcie:

1818

Podobné príspevky