Ilustračná fotka. Mestské zastupiteľstvo Žilina. Foto: https://www.facebook.com/mestskezastupitelstvozilina

Mesto Žilina bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom viac ako 120 mil. eur

Celkové príjmy a výdavky mesta Žilina na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 120,98 milióna eur. Na dnešnom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve poslanci odsúhlasili programový rozpočet mesta Žilina na roky 2024 – 2026.

Rozpočet na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 3,31 mil. eur, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 15,04 mil. eur, pričom tento schodok je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií. Saldo finančných operácií je kladné a je vo výške 11,73 mil. eur.

„Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 104,58 milióna eur, z čoho najväčšiu časť (46,30 mil. eur) tvoria príjmy z podielových daní. Navýšenie príjmov mesta súvisí s už schválenými úpravami sadzieb dane z nehnuteľnosti a prinesie mestu navyše 5,1 mil. eur,“ vysvetlil Pavol Vaščák, vedúci odboru ekonomického na Mestskom úrade v Žiline. „Mestské zastupiteľstvo schválilo aj pozmeňujúci návrh k rozpočtu, ktorý zohľadnil príjmy a výdavky mesta v odpadovom hospodárstve, keďže dochádza k posunu zákonného termínu na zavedenie mechanicko-biologickej úpravy komunálnych odpadov pred skládkovaním,“ dodal Vaščák.

Ďalším spôsob ako zabezpečiť prísun nových finančných prostriedkov je zvýšenie nájomného v bytoch postavených z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácií zo štátneho rozpočtu ako aj zo zdrojov mesta. Nové príjmy z nájomného budú použité účelovo na výdavky v súvislosti s nájomným bývaním ako je obnova a údržba bytového fondu mesta. Z dôvodu vysokých výdavkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení mesto pristúpilo k zvýšeniu poplatkov za réžiu v školských jedálňach v základných a materských školách, za školský klub detí a pobyt v materskej škole. Zvýšené poplatky prinesú do rozpočtu príjem vo výške 730 tis. eur. Predpokladané vlastné príjmy na nadchádzajúci rok vychádzajú z plnenia v roku 2023.

Výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške ako príjmy. Mesto Žilina má výdavky rozpočtované v 13 programoch, v ktorých sú naplánované všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, z legislatívnych zmien, z alokácie zdrojov na realizáciu už schválených projektov Európskej únie, z pokračovania splácania záväzkov dlhovej služby ako aj záväzky vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta.

„Rozpočet na výdavkovej strane je zostavený maximálne úsporne s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb minimálne na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím. Súčasťou rozpočtu mesta je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta, preto je potrebné zabezpečiť chod aj týchto organizácií. Prioritou bude aj naďalej čistý a udržiavaný verejný priestor na území mesta ako aj parkovacia politika, služby mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti a informačných technológii,“ upresnil primátor mesta Peter Fiabáne.

Záznam z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Žiline je dostupný TU.

Podobné príspevky