Foto a text: Žilinský Večerník

Žilinský večerník uskutočnil prieskum u poslancov žilinského zastupiteľstva s otázkou k predloženému návrhu na zvyšovanie daní a poplatkov.

Z opýtaných poslancov mestského zastupiteľstvá sa väčšina vyjadrila k návrhu na zvyšovanie daní a poplatkov.

Otázky:

1. Súhlasíte s predkladaným návrhom? Prečo?

2. Ak áno –  Čo si myslíte, že nastane, ak návrh poslanci neschvália?

3. Ak nie –  Čo si myslíte, kde inde by malo mesto šetriť, aby nahradilo výpadok príjmov?

DUŠAN MAŇÁK

1. S predloženým návrhom, s takto navrhovaným navýšením nesúhlasím.

2.  Ak by poslanci návrh neodsúhlasili vedenie mesta by muselo hľadať spôsoby šetrenia, napr. podobne ako to uviedol primátor Bratislavy pred navrhovaným zvýšením dane v Bratislave, pričom pripúšťam, že v budúcnosti by niektoré dane mohli byť zvýšené.

3. Vedenie mesta nám poslancom a verejnosti oznámilo, že nemá na čom ušetriť a navrhované riešenie zabezpečí len doterajšie fungovanie mesta bez akýchkoľvek zlepšení služieb či fungovania Mestského úradu. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, koľko rokov vedenie mesta vedelo, že prevezme do vlastnej správy parkovanie v meste? Ak by ku dňu prevzatia parkovania bolo spoplatnené celé mesto, nielen tá časť mesta, ktorá už bola zónou plateného parkovania, mohlo tento príjem použiť pre sanovanie aspoň časti výpadku daní. Inak povedané, nemuselo by dvíhať dane v takto navrhovanej výške.

MARTIN KAPITULÍK

1. „Atómové“ opatrenia minulých vlád, ktoré bezhlavo a nesystémovo rozdávali z peňazí určených pre mestá a obce, spôsobili, že úprava daní je dnes jedinou možnosťou, ako môžu samosprávy zachovať aspoň základné fungovanie služieb pre občanov. Netýka sa to len Žiliny, ale každého mesta na Slovensku. Aby bol dopad na občanov čo najnižší, v prvom rade sme prijali zásadné úsporné opatrenia priamo na mestskom úrade. Ani to však nepostačuje a zďaleka nevykryje dopad zlých, z pozície štátu urobených rozhodnutí, vysokej inflácie a energetickej krízy. Nikoho z nás úprava daní neteší, ale už sme vyčerpali všetky iné možnosti. Zároveň si treba otvorene povedať, že ani tento krok nevykryje všetky výpadky, ktoré nás čakajú.

2. Mestu neostane iná možnosť, než ísť do rozpočtového provizória a krízového režimu, ktorý sa negatívne dotkne aj občanov. V praxi to znamená najmä nemožnosť uchádzať sa o nové investície z eurofondov, čím by sme prišli o milióny na rozvoj mesta, ako aj zásadné obmedzenie takmer všetkých mestských služieb od zimnej a letnej údržby, cez rušenie spojov MHD, až po zatváranie tried v škôlkach.

ĽUDMILA CHODELKOVÁ

Ešte vám nedokážem odpovedať, budúci týždeň máme finančnú komisiu, na ktorej ešte budeme o zvyšovaní daní a poplatkov diskutovať, možno prijmeme ešte nejaké zmeny. Ja som si dala ešte preposlať nejaké podklady z mesta, aby som sa mohla zodpovedne rozhodnúť.

ĽUBOŠ PLEŠINGER

1. Najprv uvediem oficiálnu odpoveď vedenia mesta, v ktorej sú uvedené a zhrnuté všetky fakty, prečo mesto pristupuje k zvýšeniu daní a ktoré by si mali čitatelia prečítať:

Žilinská radnica predkladá do najbližšieho mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra, návrh úpravy sadzieb daní z nehnuteľností pre rok 2024. Dôvodom sú najmä vyššie výdavky v dôsledku legislatívnych opatrení štátu. Obce, mestá a kraje utrpeli v posledných rokoch veľké finančné straty. Žilina je ďalším mestom, ktoré reaguje na faktory, akými sú vývoj inflácie, ceny energií či presun mnohých povinností na samosprávy a povinnosť ich uhrádzania z vlastných rozpočtov.

„Najskôr samosprávy zasiahla nutnosť riešiť pandémiu koronavírusu, potom to boli dôsledky vojny na Ukrajine. V tomto prípade nás zachránil projekt Fast Care, kde sme získali z Integrovaného regionálneho operačného programu nenávratný finančný príspevok na riešenie mimoriadnej situácie prílevu migrantov z Ukrajiny. Fungovanie samospráv však výrazne ovplyvnil negatívny vývoj ich ekonomickej situácie za posledné roky spôsobený zvyšovaním cien energií, rekordnou infláciou, daňovým bonusom financovaným z rozpočtov samospráv a ďalšími legislatívnymi zmenami. Toto všetko nás bohužiaľ prinútilo pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu, akým je návrh na zvýšenie daní z nehnuteľností,” uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Nové sadzby by boli podľa aktuálneho návrhu rôzne, v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Išlo by o rozdelenie nehnuteľností do troch zón, pričom v každej z nich by bolo individuálne navýšenie dane. Najvyššie sadzby budú mať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Zóne 1 (napríklad stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina), naopak najnižšie sadzby sú určené pre nehnuteľnosti v Zóne 3 (napríklad stavby na bývanie v katastrálnych územiach Brodno, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota).

Nový sadzobník určuje pri viacpodlažných stavbách poplatok 0,10 eur za m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia vo všetkých zónach.

„Zľavy z dane z nehnuteľnosti budú platiť pre seniorov nad 67 rokov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby v hmotnej núdzi. Pri rodinných domoch a bytoch budú mať tieto skupiny obyvateľov daň z nehnuteľnosti nižšiu o 50 % z výšky dane,“ dodal vedúci ekonomického odboru Pavol Vaščák.

Napríklad daň za trojizbový byt s výmerou 75 m2, ktorá je v súčasnosti vo výške 37,5 eur, by podľa nového cenníka v roku 2024 bola v Zóne 1 vo výške 90 eur a v Zóne 2 v sume 82,5 eur. Senior nad 67 rokov by za takýto byt v Zóne 1 zaplatil daň vo výške 45 eur.

Daň za dvojpodlažný dom s výmerou 100 m2 s pivnicou a samostatne stojacou garážou s výmerou 20 m2 je podľa aktuálneho cenníka vo výške 74 eur, podľa návrhu nových sadzieb by bola táto daň v roku 2024 v Zóne 1 vo výške 180 eur, v Zóne 2 predstavuje 166 eur a v Zóne 3 v sume 152 eur. Senior nad 67 rokov by za takýto dom v Zóne 1 zaplatil daň vo výške 110 eur.

Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje nájdete na: Materiály na rokovanie komisií pre MZ 12.12.2023 | Žilina (zilina.sk).“

Myslím, že nesúhlasiť by bolo ľúbivé gesto pre všetkých obyvateľov, ale mesto by zostalo „zamrznuté v čase“. Mesto by muselo pristúpiť ku škrtom v rozpočte.

2. No, ak sa návrh neschváli, bude vedenia mesta nútene pristúpiť ku škrtom v rozpočte a to hlavne v investičnom – rozvojovom smere mesta.

3. Myslím si, že mesto naštartovalo šetriaci režim a to: Vybudovaním Technických služieb v správe mesta /TSMŽ/, ktoré sa teraz budujú, prinesie značné úspory do mestskej kasy. Tiež si myslím, že zavedenie parkovacej politiky v meste jednak urobí poriadok s parkovaním, ale tým, že parkovacia politika bude zvýhodňovať obyvateľov Žiliny s trvalým bydliskom, by malo viesť k tomu, že mesto získa viac nových obyvateľov s trvalým bydliskom v Žiline a tým aj vyššie podielové dane. Sú určite aj ďalšie šetriace opatrenia, ku ktorým vedenie mesta pristúpi. Ale myslím si, že opatrenia nevykryjú chýbajúce financie v mestskej kase na plánované investíciu. A aj samotný výber parkovného po zavedení parkovacej politiky prinesie financie do mestskej kasy na rozvoj cestnej infraštruktúry a parkovania v meste…

ZUZANA BALOGOVÁ

1. Nie, nesúhlasím. Nie som presvedčená, že mesto urobilo všetky šetriace opatrenia a nestotožňujem  sa so zonáciou platenia daní, ktorú navrhuje mesto. Rozdelilo ZA na 3 zóny. V každej zóne je iné daňové zaťaženie. Súhlasím, že časti mesta, kde napr. nie je kanalizácia si zaslúžia zníženie daní, ale zvyšné rozdelenie považujem za neopodstatnené.

3. Myslím si, že mesto malo mať už dávno hotovú parkovaciu politiku pre celé mesto a to by predstavovalo značný príjem do mestskej pokladnice. Taktiež v tejto situácii nie je podstatné vydávanie radničných novín v papierovej podobe a každý mesiac. Ročne je to suma cca 50 000 €. Obmedzenie zahraničných, ale aj tuzemských služobných ciest a školení dokáže tiež prispieť do rozpočtu. Myslím si, že ľudia pri návrhu zo strany mesta na zvýšenie, a z môjho pohľadu markantné zvýšenie, daní by privítali aspoň solidárny krok od vedenia mesta v podobe zníženia, prípadne zmrazenia platov popredných funkcionárov mesta.  

FRANTIŠEK TALAPKA

1. Zvýšenie daní, tak ako je predložené, nepodporím. Od vedenia mesta mi chýba návrh na úsporné opatrenia a zefektívnenie prevádzky mesta. Je mi jasné, že náklady v súvislosti s infláciou stúpajú a takisto bol znížený príspevok od štátu. Peniaze teda reálne treba hľadať. Ale nie len u občanov cez dane, ale aj v efektívnejšom spravovaní vecí verejných. Tak, aby príspevok od občanov a šetrenie zo strany mesta boli vzájomne vyvážené.

3. Najlepšie pozná hospodárenie mesta jeho vedenie. Ak by náhodou zvýšenie daní neprešlo, som presvedčený, že mesto sa s touto situáciou primerane vysporiada.

DENIS CÁDER

1. Najradšej by som sadzby dane z nehnuteľnosti nedvíhal. Bohužiaľ, rozhodnutia minulej Vlády SR boli veľmi nedomyslené. Na jednej strane rozdávali na rôzne opatrenia vybraným skupinám, napr. cez nešťastné lotérie, no na druhej strane tieto peniaze vzali nám všetkým, lebo ich zobrali samosprávam. S negatívnym dopadom ich rozhodnutí sa teraz musíme vysporiadať. Súhlasím s nastavením, že najskôr sa treba pozrieť do vlastných radov. Prehodnotiť úsporné opatrenia, výšku svojich prevádzkových nákladov a zhodnotiť možné úspory na úrade, či v príspevkových organizáciách. No ak aj po vlastných šetriacich opatreniach chýba v rozpočte viac ako 6 mil. €, mesto Žilina môže riešiť niekoľko scenárov zvýšenia svojho príjmu na požadované minimum. Za pozitívum vnímam, že nebudeme dvíhať ročný poplatok za odpad ani jednorazový poplatok za rozvoj.

2. Verím tomu, že prijmeme také opatrenia, ktoré pocítia občania v čo najmenšej možnej miere a zároveň budeme môcť pokryť výdavky najmä vlastnými príjmami, nebudeme navyšovať dlh mesta na prevádzkové náklady a zároveň budeme vedieť realizovať investície, spolufinancovať eurofondové projekty, rozbehnúť riadnu rekonštrukciu Bulváru, Mariánskeho námestia či revitalizáciu športovísk a zabezpečíme riadne financovanie materských a základných škôl.

VLADIMÍR RANDA

Daň z nehnuteľností je jeden z nástrojov mesta ako doplniť chýbajúce príjmy. Treba to však robiť citlivo s vzhľadom na aktuálnu sociálnu situáciu obyvateľov. Navýšenie daní, ktoré primátor mesta Peter Fiabáne spolu s časťou poslancov vytvorili, však navyšuje dane pri bytoch v Žiline o 140 %! Obyvatelia Vlčiniec by tak za svoj napr. 86-metrový byt po novom zaplatili 103 € namiesto pôvodných 43 €.

Príklad navýšenia daní pre obyvateľov Bánovej –  pre dvojpodlažný dom s rozlohou 100 m2, garážou a záhradou s rozlohou 700 m2 je nová daň vo výške 212 € oproti pôvodným 120 €, teda navýšenie o 76 %. Veľmi sporne v tomto kontexte pôsobia vyhlásenia, že dane sa budú zvyšovať v priemere o 45 %. Je to imaginárne číslo, reálne zaplatí väčšina občanov oveľa viac.

Druhá „výtka“ k predloženému návrhu sa týka rozdielnych sadzieb daní v rôznych častiach mesta. Prečo by mali obyvatelia Bánovej alebo Bytčice platiť za svoje stavebné pozemky a domy viac ako napríklad v Brodne alebo v Považskom Chlmci?

Prečo by mali podnikatelia z Považského Chlmca, Bytčice, či Závodia platiť za svoje komerčné stavby viac ako podnikatelia v Trnovom alebo Zádubní?

Tretia výhrada je absencia návrhu šetrenia zo strany mesta. Mesto doteraz (30. 11. 2023 – uzávierka ankety, pozn. red.) nezverejnilo rozpočet pre rok 2024, na základe ktorého by bolo možné určiť, či a kde plánuje šetriť. Akékoľvek slovné vyjadrenia berieme s rezervou, pokiaľ neuvidíme reálny návrh šetrenia na papieri, ročné porovnanie jednotlivých položiek a ich poníženie. Šetrenie musí byť aj za cenu zníženia frekvencie niektorých služieb. V Žiline sa napríklad opakovane strojovo zametajú ulice, aj keď nie sú znečistené. Podľa zverejnených faktúr, len za rok 2023 takto mesto vyplatilo súkromnej firme za jej služby státisíce eur.

Takisto musím priznať, že ma, ako miestneho poslanca, veľmi sklamalo neplnenie predvolebného sľubu primátora Fiabáne, teda, že sa neobnovuje najstaršie žilinské sídlisko, Hliny. Projekty sa odsúvajú na druhú koľaj, opravuje sa len nevyhnutné minimum ihrísk, chodníkov a mobiliáru. Aj na základe vyššie uvedeného nemôžem primátorom predložené navyšovanie daní podporiť.

Čo sa týka navýšenia poplatku za komunálny odpad, tam sme pred rokom, pri jeho poslednom navyšovaní, jednoznačne poverili mesto, aby do októbra pripravilo návrh zavedenia množstevného zberu. Pri ňom by občania platili len za toľko odpadu, koľko sami vyprodukujú. Keďže mesto ani po roku množstevný zber nezaviedlo, tak navyšovanie poplatku určite nepodporím.

DOMINIK HRINÍK

Súčasný návrh mesta k zvýšeniu daní,  ktorý vytvorilo vedenia mesta s častou poslaneckého zboru  je veľmi radikálny.  V súčasnej dobe inflácie keď sa zvyšujú všade ceny a ľudia musia na všetko doplácať budú musieť občania dať ruku ešte  hlbšie do vrecka. Hlavne vidím problém  u mladých rodinách, ktoré majú hypotéky, deti v mestských škôlkach a v školských kluboch kde sa plánujú taktiež navýšiť poplatky bez aby dostali niečo navyše. takéto radikálne zvýšenie či už daní alebo poplatkov nemôžem podporiť. Chýba aj vyjadrenie mesta k tomu ako bude šetriť a optimalizovať procesy. 

KAROL HAAS

V žijeme v dobe, kedy nám všetkým sa výdavky na život extrémne zvýšili. Ja nevidím v sociálnej politike mesta a pomoci občanom žiadny posun. Rovnako nevidím zo strany samosprávy krok ísť príkladom a šetriť verejné financie. Finančná záťaž je teraz na rodiny a starších obyvateľov veľmi veľká a nemyslím si, že zlú finančnú situáciu mesta, by mali zachraňovať opäť iba peňaženky obyvateľov.  

Tento predložený návrh nepodporím. 

ĽUBOMÍR BECHNÝ

1. Nesúhlasím, lebo príliš a skokovito zaťaží občanov mesta v ich rodinných rozpočtoch. Jedná sa až o 140 percentné navýšenie daní z nemovitosti. Súhlasím so zvýšením nájmu za mestské byty, kde je nájom už dlhé roky príliš nízky a spoločnosť Žilbyt má nedostatočné zdroje na opravy, keďže väčšina bytoviek si nevytvára fond opráv.

2. Mesto má viacero možností, ktoré nevyužíva, alebo využíva nedostatočne. A to ako na úrovni šetrenia, respektíve optimalizácie narábania so zdrojmi, a to na výdavkovej časti, kde často nie je dostatočne kontrolovaná efektivita vykonávaných prác, ale aj na príjmovej časti, ako sú už spomínané nájmy. Nielen od občanov, ale aj od firiem. Dva konkrétne príklady som vedeniu mesta na stretnutí s poslancami dal.

Podobné príspevky