Foto: Obec Beluša

Základná škola v Beluši získala grant v hodnote 100.000 eur

Základná škola v Beluši chce byť školou, ktorá vytvára pre všetkých žiakov podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení. Chce byť školou, ktorá podporí rozvoj ich individuálneho potenciálu.

Aj z tohto dôvodu sa škola zapojila do tretieho ročníka grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia – Naša inkluzívna škola, v rámci ktorého sa jej podarilo získať finančný grant v celkovej výške 100.000 EUR.

K novým potrebám školských zariadení sa vyjadruje starosta obce Ján Prekop: „Potreby žiakov sa turbulentne menia. Súčasné deti sa musia vyrovnávať s úplne odlišnými situáciami ako naša generácia, čo vyžaduje nové prostriedky, materiálne zabezpečenie i prístup. Teším sa, že naša škola reaguje na spoločenské zmeny a sama sa stáva inovátorom v tejto oblasti.“

Aktuálne na základnej škole organizujú ranné kruhy pre žiakov prvého stupňa a vyučovanie sociálnej výchovy na druhom stupni. Preventívne kroky uskutočňuje školský psychológ a tím asistentov a pedagógov. Žiaci môžu v prípade potreby požiadať o doučovanie a oprieť sa o podporu školského parlamentu. Úroveň inklúzie by sa mala významne zvýšiť vďaka projektu zameranému na inováciu a personalizáciu vzdelávania. Okrem odbornej literatúry a školení zamestnancov sa vytvorí multisenzorická miestnosť Snoezelen a exteriérová učebňa na terapeutické účely. Zakúpia sa edukačné a terapeutické pomôcky a zrealizuje viacero odborných prednášok pre pedagógov a rodičov. Súčasťou bude aj oddychová zóna so sedacími vakmi na chodbách a triedach.

Dôvody vzniku projektu vysvetľuje riaditeľka školy Edita Horváthová: Inkluzívne vzdelávanie sa v samej podstate netýka len špecifických skupín žiakov, ale všetkých žiakov, ktorí sú súčasťou procesu výchovy a vzdelávania. Inkluzívnu školu vnímame ako príležitosť vzájomne sa obohatiť a rozvíjať. Uvedomujeme si dôležitosť nových metód, ktoré nám umožnia nenásilne budovať bezpečné zázemie založené na vzájomnom pochopení a rešpekte.“

Informácie o projekte sú zverejnené aj na webovej stránke školy: 

https://zsbelusa.edupage.org/a/projekty
Základná škola získala grant v hodnote 100.000 eur 1
Základná škola získala grant v hodnote 100.000 eur 2
Základná škola získala grant v hodnote 100.000 eur 3

Podobné príspevky