Foto: Obec Habovka

Ministerstvo kultúry SR chce obnoviť poškodenú časť národnej kultúrnej pamiatky Mlyn vodný s pílou v Kvačianskej doline v okrese Liptovský Mikuláš

Ministerstvo kultúry SR v stredu 18. 10. 2023 predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh riešenia urýchlenej obnovy zničenej časti národnej kultúrnej pamiatky Mlyn vodný s pílou v Kvačianskej doline následkom živelnej pohromy.

Predmetná národná kultúrna pamiatka je zaradená medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku a tiež je zaradená do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Mlyn vodný s pílou je ojedinelým príkladom funkčnej technickej pamiatky, kde mlynské stroje, píla aj osvetlenie objektu fungujú celoročne na pohon vodným kolesom. V auguste tohto roku však prívalové dažde a následná povodeň zničili pamiatkový objekt Hať prislúchajúci k národnej kultúrnej pamiatke. Zničenie hate má za následok aj nemožnosť prívodu vody pomocou vodného náhonu k mlynskému kolesu. Dlhodobé sucho zapríčinené zničením hate poškodzuje aj pamiatkový objekt Náhon vodný so stavidlom ako aj pamiatkový objekt Zariadenie technologické. Drevené prvky týchto pamiatkových objektov bez vody vysychajú, praskajú a pri dlhodobom vystavení suchu sa stávajú nefunkčnými. Ohrozené je najmä vodné koleso. Degradácii môže zabrániť sfunkčnenie vodného náhonu po postavení hate a opätovné uvedenie mlynu do prevádzky.

Pre potrebu bezodkladného začiatku obnovy preto ministerstvo kultúry navrhuje finančnú podporu prostredníctvom svojho dotačného systému. V priebehu mesiaca december 2023 by mohla byť vyhlásená mimoriadna výzva v Programe 6 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí v oblasti kultúry na rok 2023; v podprograme 6.1 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí. Vyhlásená mimoriadna výzva by bola financovaná z vlastných zdrojov rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry. O ďalšie finančné prostriedky na obnovu by sa mohol správca pamiatky uchádzať o dotáciu vo výzve v Programe 1 – Obnovme si svoj dom; podprogram 1.1 – Obnova kultúrnych pamiatok na rok 2024.

Mlyn vodný s pílou sa nachádza na území s najvyšším stupňom ochrany, samotná obnova preto bude veľmi komplikovaná a finančne a časovo náročná. Dôležitá bude preto aj súčinnosť a intenzívna spolupráca so Správou Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Iba súčinnosť a vzájomná akceptácia všetkých dotknutých úradov umožní bezodkladnú obnovu tejto vzácnej technickej kultúrnej pamiatky, ktorá sa v tejto lokalite nachádza od prvej polovice 19. storočia, je neodmysliteľnou súčasťou tejto lokality a pred živelnou pohromou bola významnou turistickou atrakciou Kvačianskej doliny, s ročnou návštevnosťou v desiatkach tisíc turistov.

Podobné príspevky