Zonácia národného parku Veľká Fatra bola schválená aj napriek pretrvávajúcim rozporom 

Združenie miest a obcí Slovenska žiada odborné a participatívne dokončenie zonácie národných parkov. Výsledkom je schválenie Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo a pretrvávajúci rozpor so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími štyrmi subjektmi.

Otvorený na diskusiu ostáva nelegislatívny materiál Program starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2024 – 2053 a Návštevný poriadok NP Veľká Fatra.

Združenie miest a obcí Slovenska na tlačovom brífingu v júni požadovalo odborné a participatívne dokončenie zonácie národných parkov, ktoré sa do tohto času neudialo. Nasledovalo medzirezortné pripomienkové konanie k Nariadeniu vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra a Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2024 – 2053, kde sme zásadne žiadali prepracovanie zonácie Národného parku Veľká Fatra v celom rozsahu v zmysle platnej legislatívy a Ústavy SR. 

Absolvovali sme rozporové konanie k predloženej zásadnej pripomienke v septembri s výsledkom čiastočnej akceptácie zo strany Ministerstva životného prostredia SR. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo bude v zmysle ďalšieho legislatívneho procesu predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.

Po schválení predmetného nariadenia vlády sa budú môcť dotknuté subjekty zapojiť už len do prípravy Návštevného poriadku NP Veľká Fatra. Nelegislatívny materiál Program starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2024 – 2053 bude predmetom ďalších rokovaní na odbornej úrovni s možnosťou konkrétnej úpravy jednotlivých opatrení.

Na jednej strane je to pozitívne, na druhej strane program starostlivosti nie je garanciou toho, čo sme požadovali – participatívne prepracovanie zonácie Národného parku Veľká Fatra v celom rozsahu. Pôjde už len o kozmetické úpravy zmiernenia dopadov prijatého nariadenia. Nezmení zóny bez zásahu (zóna A) a stupne ochrany, kde nebude dochádzať realizácii hospodárskych k opatrení. V Program starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2024 – 2053 sa bude diskutovať už len o opatreniach, aby mali čo najmenší negatívny dopad na dotknuté subjekty v území.

Materiál zonácie NP Veľká Fatra prijala vláda SR minulý týždeň (4.10.2023) aj napriek neobjektívnemu vyhodnoteniu vplyvov na rozpočet obcí, ktoré predkladateľ vyhodnotil ako nulové s doplnením, že nariadenie bude mať vplyv len na zníženiu príjmu z dane z nehnuteľností jedinej obce, a to Belá – Dulice. Podotýkame, že zonácia národného parku Veľká Fatra sa dotýka 5 miest a 28 obcí.

Zároveň tento vplyv na výpadok dane z nehnuteľnosti rezort životného prostredia do analýzy vplyvov nezapočítava z dôvodu, že už bol kvantifikovaný v rámci novely zákona o Environmentálnom fonde. V doložke vybraných vplyvov k novele zákona o Environmentálnom fonde boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 mil. EUR ročne a tieto nie je možne duplicitne uvádzať aj v ďalších materiáloch predkladaných na rokovanie vlády SR. Činnosti podpory z fondu sú špecifikované každý rok a o vyhlásení výzvy budú obce informované. Tu však nie je žiadna garancia pre dotknuté obce, že tieto zdroje získajú a pokiaľ by ich získali, či vykryjú skutočné výpadky príjmov z miestnych daní, ktorou zďaleka nie sú len príjmy z daní.

Zoberme si napríklad jednu z obcí, ktorá sa nachádza na území NP Veľká Fatra, a to obec Staré hory s počtom obyvateľov cca 500. Obec v dôsledku zonácie ročne príde o cca 3 970 eur na dani z nehnuteľnosti z hospodárskych lesov v štátnom vlastníctve v A a B zóne v katastrálnom území na území NP Veľká Fatra.

Ročné daňové príjmy obce sú vo výške 360 tis. eur a z toho daň z pozemkov predstavuje príjem obce 19 tis. eur ročne. Výsledok hospodárenia obce v roku 2022 bol mínus 26 tis. eur. Čiastka cca 3970 eur predstavuje pri týchto číslach významnú príjmovú položku v rozpočte obce na prežitie. Otázka na predkladateľa je, kde sú vyčíslené tieto vplyvy na rozpočet obcí, a to uvádzame len jednu z 33 obcí ležiacich v území NP Veľká Fatra.

Vykrytie navrhovaných výpadkov daňových príjmov a iných príjmov spôsobených predmetnou zonáciou prírastkom zamestnanosti v oblasti poskytovania služieb návštevníkom národných parkov formou poskytovania reštauračných, ubytovacích a poskytovateľských služieb, prostredníctvom tzv.  mäkkého turizmu považujeme za bezvýznamné z hľadiska kompenzácie výpadku príjmov samospráv, pretože tzv. mäkký turizmus negeneruje zisk.

Sme frustrovaní, naďalej žiadame a požadujeme zastavenie celého procesu, ktorý nebol participatívny, neboli predložené relevantné a skutočné sociálne a ekonomické dôsledky na zainteresované subjekty, mestá a obce. Celý proces zonácie bol tendenčný a jediným parametrom bola rýchlosť, ktorú nastavil Plán obnovy a odolnosti a nie skutočná potreba územia. ZMOS chce chrániť prírodu, ale nech aj štát chráni občanov, aby mali dostupné kvalitné verejné služby poskytované prostredníctvom miest a obcí.

Mestám a obciam majú byť priamo kompenzované výpadky na príjmoch v rozpočtoch obcí, ktoré pre niektoré obce v súčasnej ekonomickej situácii nie sú zanedbateľné. Výšku týchto výpadkov má vyčísliť štát a kompenzovať ju tak, ako v prípade štátnych pozemkov a pozemkov neštátnych vlastníkov. 

Tieto naše požiadavky budú pretrvávať aj pri plánovanej zonácii ďalších štyroch národných parkov, participatívny proces zonácie s vyhodnotením všetkých pripomienok a priama kompenzácia príjmových výpadkov v rozpočtoch obcí na základe ich vyčíslenia predloženého štátom.

Podobné príspevky