doc. PaedDr. Jozef Božik PhD. predseda Zudruženia miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska sa vyjadrilo k daňovej prognóze na roky 2024-2026 ako neprijateľnej pre možný zánik viacerých služieb pre občanov


 

Bratislava – 5. októbra 2023 – Daňové prognózy pre samosprávy sú neprijateľné. Znamenajú zánik služieb pre občanov. Požadujeme „biely rozpočet“, v ktorom bude návrh na financovanie miest a obcí v roku 2024, ktorý bude reagovať na daňový výpadok dane z príjmov fyzických osôb v objeme 473,6 miliónov eur v rozpočtoch miest a obcí v roku 2024. Pri tomto návrhu daňových príjmov budú mestá a obce len prevádzkarmi úradov, a kto bude mať šťastie na malú investíciu, bude aj údržbárom. 

Mestá a obce v roku 2022 aj v dôsledku legislatívnych opatrení štátu s dopadom na ich rozpočty hospodárili so schodkom v objeme 278,8 mil. eur, pričom sa predpokladalo, že schodok dosiahne sumu „len“ 146 mil. eur, čo predstavuje zhoršenie o 132,8 mil. eur. Zdroje v rezervnom fonde miestnych samospráv poklesli. Prognóza príjmu z podielových daní na rok 2024 v porovnaní s prognózou na rok 2023 predstavuje mínus 473,6 miliónov eur. 

Požadujeme, aby súčasná vláda SR zverejnila „white paper“ aj k štátnemu rozpočtu na rok 2024 alebo „biely rozpočet“ v nadväznosti na prognózy vývoja daňových príjmov a výdavkov pre samosprávu v rokoch 2024-2026, vymedzila opatrenia či mimoriadne zdroje v štátnom rozpočte na rok 2024 v nadväznosti na zverejnené daňové prognózy Inštitútom finančnej politiky. Vo vzťahu k novej vláde žiadame rokovania k návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2024 a stabilizovanie výpadkov na výnose dani z príjmov fyzických osôb, ktoré pre daný rok predstavuje takmer pol miliardy eur.  

Zdôrazňujeme, že kompetencie miestnych samospráv sa nemenia, s výnimkou preneseného výkonu na úseku stavebného konania. Vyše 4000 kompetencii budú mestá a obce vykonávať aj v roku 2024, obyvatelia v nich budú žiť aj roku 2024. Výnosy na daňových príjmoch pre miestne samosprávy sa znižujú. Platy zamestnancov vo verejnej správe sa zvýšili takmer o 20%. 

Aj napriek úsporným opatreniam na miestnej úrovni, zvyšovaniu daní čaká samosprávy deficitné hospodárenie, čo znamená znemožnenie výkonu poskytovania služieb pre občanov a všestrannej starostlivosti a miestny rozvoj. Toto je prognóza ZMOS, ktoré zastupuje 2971 členských miest, mestských častí a regiónov, ktorá vychádza zo skúseností, prognóz a opatrení prijatých na úrovni vlády a parlamentu v predchádzajúcich rokoch. Aby sme sa vyhli tomuto scenáru, ktorý nás v určitej miere neminie, žiadame súčasnú vládu o “biely rozpočet“ na rok 2024 a novú vládu o začatie spoločných rokovaní k návrhu rozpočtu verenej správy na rok 2024, aby sme sa nestali len prevádzkarmi a údržbármi vlastných úradov a zariadení, ale plnohodnotným orgánom verejnej moci, ktorý sa môže postarať o kvalitný život svojich občanov a všestranný rozvoj územia, a najmä nezanechali stopu v histórii „black paper“. 

Inštitút finančnej politiky zverejnil minulý týždeň daňovú prognózu, ktorá obsahuje aktuálny vývoj daňových príjmov na rok 2023 a predpoklad výberu daní na roky 2024 až 2026. Údaje uvedené v aktualizovanej daňovej prognóze sa bytostne dotýkajú miest a obcí. Samosprávy boli v priebehu celého predchádzajúceho volebného obdobia atakované legislatívnymi opatreniami zo strany vlády a parlamentu, ktoré spôsobili enormné výpadky daňových príjmov (napr. daňový bonus, opatrenia v oblasti miestnych daní), zvýšili tlak na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí (inflácia, vysoké ceny energií), čo vyústili do situácie, že mestá a obce kumulatívny schodok rozpočtového hospodárenia za roky 2022 a 2023 by mohol dosiahnuť cca 750 mil. eur.  

Aktuálna daňová prognóza na rok 2024 neveští pre mestá a obce nič pozitívne ani pre rok 2024. V dôsledku aktuálneho stavu a prekročenia limitov dlhovej služby štátu, je Ministerstvo financií SR v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti povinné zostaviť vyrovnaný štátny rozpočet, pričom táto povinnosť sa vzťahuje aj na mestá a obce.

Na tomto základe bola vypracovaná aj septembrová daňová prognóza. V tejto súvislosti daňová prognóza pre rok 2024 predpokladá výnos DPFO pre mestá a obce 2 020,3 mil. eur, čo je  v porovnaní s aktuálnou prognózou na rok 2023 (2 493,9 mil. eur)  výpadok dane z príjmov fyzických osôb v objeme takmer 473,6 mil. eur. Daňová prognóza predpokladá, že mestá a obce vyberú na dani z nehnuteľnosti cca 519 mil. eur v roku 2024.

V prípade, že by chcela samospráva výpadok DPFO sanovať z výnosu dane z nehnuteľností, musela by sa daň z nehnuteľnosti pre rok 2024 zvýšiť o takmer sto percent, čo je pre ZMOS rovnako neprijateľné vzhľadom na sociálno-ekonomickú situáciu občanov. 

Podobné príspevky