Mesto Žilina vyhlásilo na pozíciu hovorcu výberový pohovor

Voľné pracovné miesto – Referent komunikácie s médiami – hovorca (zástup za materskú a rodičovskú dovolenku)

OddelenieOdbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou – Referent komunikácie s médiami – hovorca (zástup za materskú a rodičovskú dovolenku)

Predpokladaný termín nástupu:  01.11.2023                                

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa alebo VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore: žurnalistika, masmediálna komunikácia, a pod.
 • 3 roky praxe v odbore,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, MS Office, a iné),
 • organizačné schopnosti, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • vykonáva práce súvisiace s agendou odboru tlačového a zahraničných vecí,
 • participuje na tvorbe mediálnej a komunikačnej stratégie mesta Žilina,
 • spolupracuje s médiami, zodpovedá za prípravu mediálnych výstupov a propagáciu aktivít mesta v médiách a na sociálnych sieťach,
 • organizačne zabezpečuje tlačové konferencie mesta Žilina, stretnutia s novinármi, tlačové brífingy, besedy a podujatia, ktoré organizuje mesto Žilina alebo na ktorých mesto Žilina participuje,
 • pripravuje tlačové správy o aktuálnom dianí v meste a verejné vystúpenia primátora,
 • komunikuje s médiami: telefonická, mailová a osobná komunikácia s novinármi, príprava a zasielanie oficiálnych stanovísk, vyjadrenia pre médiá,
 • zúčastňuje sa pracovných stretnutí a rokovaní primátora, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v meste, pripravuje správy a fotodokumentáciu z ich priebehu,
 • realizuje denný monitoring médií a analyticky spracováva informácie o meste,
 • úzko spolupracuje s inými organizačnými útvarmi v rámci mesta.

 Čo ponúkame:

 • základná mzda od 1 240 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 426 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravovacie poukážky v elektronickej forme alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 12.10.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Podobné príspevky