Voľné pracovné miesto – Referent – metodik školstva

Oddelenie Odbor školstva, mládeže a športu

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor školstva, mládeže a športu: Referent – metodik školstva

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2023

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa pedagogického zamerania,
 • minimálna prax v pedagogickej činnosti 5 rokov,
 • prax vo vedení tímu, prípadne prax v metodických orgánoch vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • znalosť anglického jazyka vítaná,
 • organizačné a komunikačné zručnosti, dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť legislatívy:

 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon 136/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy pre výkon štátnej správy v školstve a školskej samospráve v kompetenciách Mesta Žilina ako školského úradu,
 • sleduje legislatívne zmeny týkajúce sa školstva, metodicky usmerňuje a informuje riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • zúčastňuje sa na prevádzkovo-organizačnom riadení škôl a školských zariadení,
 • riadi metodickú činnosť pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení.

Čo ponúkame:

 • 1 300 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 495 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • elektronické stravovacie poukážky/finančný príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.08.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Publikované 1. augusta 2023, prevzaté / zilina.sk

Podobné príspevky