Voľné pracovné miesto – Právnik – referent všeobecnej právnej agendy

Oddelenie Odbor právny, majektový a VO.

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania: Právnik – referent všeobecnej právnej agendy

Predpokladaný termín nástupu: 16.9.2023

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v odpore právo a 2 roky praxe v oblasti práva,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť legislatívy, najmä:

 • zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • zák. č. 138/1991Zb. o majetku obcí,
 • zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
 • zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
 • zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

 • spolupráca a poskytovanie právnej pomoci zamestnancom MsÚ v súvislosti s vykonávaním ich pracovnej činnosti,
 • vybavovanie dotazov a odpovedí na rôzne žiadosti v právnej oblasti,
 • posudzovanie predložených návrhov zmlúv (podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov),
 • zastupovanie zamestnávateľa pre súdom a pred orgánmi štátnej správy v právnych veciach, príprava vyjadrení v súdnych sporoch, rokovania s protistranou,
 • príprava právnych analýz, stanovísk k postupom mesta, návrhov a ďalšej dokumentácie, potrebnej pre rozhodovaciu činnosť vedenia mesta,
 • agenda riešenia prípadov neoprávneného užívania mestských pozemkov fyzickými a právnickými osobami – od podania prvotnej výzvy až po prípravu ďalších potrebných právnych krokov (podanie žaloby, zastupovanie v súdnom konaní).

Čo ponúkame:

 • základná mzda od 1 300 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 495 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • elektronické stravovacie poukážky/finančný príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.08.2023 na adresu:          

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Publikované 1. augusta 2023, prevzaté / zilina.sk

Podobné príspevky